Administratieve processen


Bij administratieve processen kunt u denken aan de bewaking van poortwachtermomenten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Verder kan ik voor u alle telefonische en schriftelijke contacten met het UWV verzorgen en de regres zaken voor u in gang zetten. Dit betreffen dus werkzaamheden waarbij doorgaans niet direct contact met de medewerker is.
 

Bewaking van de poortwachtermomenten
Indien uw medewerker langere tijd arbeidsongeschikt is, moeten al snel enkele wettelijk verplichte stappen worden gezet om re-integratie te bevorderen, ook wel de Wet Verbetering Poortwachter genoemd. Graag ondersteun ik u bij de uitvoering hiervan. Om dit te realiseren werk ik samen met een bedrijfsarts. Informatie over deze bedrijfsarts kunt u vinden op Quintus Five Concreet betekent dit voor u dat ik ervoor zorg dat er tijdig een “Probleemanalyse” en een “Plan van Aanpak” is opgesteld. Tijdigheid is zeer belangrijk als het gaat om het voorkomen van loonsancties bij een WIA aanvraag. Indien nodig schakel ik een arbeidsdeskundige in en start een tweede-spoortraject op. Uiteraard worden alle poortwachtermomenten tijdig uitgevoerd.
Uitgangspunt is altijd voorkomen van een loonsanctie, opgelegd door het UWV. Wanneer u en uw arbeidsongeschikte medewerker mijn adviezen en die van de bedrijfsarts opvolgen kan dit zeker lukken. Tot nu toe ben ik hier honderd procent in geslaagd.

Regelzaken onderhouden met het UWV

Als verzuimadviseur kan ik u erop attenderen als er contact met het UWV opgenomen moet worden. Dit kan gaan om het arbeidsongeschikt melden van een medewerker in het kader van een vangnetregeling of het regelen van een subsidieaanvraag. Ook kan het gaan om het aanvragen van een deskundigenoordeel. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er een verschil van mening is tussen werkgever en medewerker over de mogelijkheden om eigen of ander werk uit te voeren.


Regelzaken onderhouden met een Regresbureau
Indien uw medewerker buiten zijn schuld om is aangereden waardoor arbeidsongeschiktheid is ontstaan, kan ik regres voor u aanvragen. De veroorzaker van het ongeluk is vaak ook aansprakelijk voor uw verzuimkosten. Hiermee kan ik uw schadelast maximaal beperken.